Obchodne podmienky

Všeobecné obchodné predajné a dodacie podmienky
ÚVOD
Kúpa a predaj tovaru sa riadia dielčimi podmienkami zjednanými v potvrdení objednávky ďalej len „PO“.
Súčasťou PO sú tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky ďalej len „VSOPP“. Tieto môžu zákazníci aj dodávatelia nájsť zároveň na úvodnej stránke www.lacneprofily.sk a uplatňujú sa pre všetky objednávky u spoločnosti Alusmart, spol. s r.o. ďalej len „dodávateľ“.
V prípade, že zákazník nesúhlasí s niektorou dielčou časťou PO dodávateľa je povinný obratom zaslať protinávrh. Ten buď dodávateľ akceptuje, prípadne obratom zašle informáciu zákazníkovi, že zmenu nie je možné urobiť. Ak zmenu nie je možné urobiť platnosť PO zaniká vzhľadom na nenaplnenie akceptovania podmienok obidvoma kupujúcim a dodávateľom. Ak protinávrh dodávateľ neobdrží v termíne platnosti PO, platia podmienky uvedené v PO. Ak zákazník nesplní niektorú z dielčich podmienok PO,napríklad úhradu v termíne splatnosti PO zaniká a predávajúci ňou nie je ďalej viazaný, prípadne sa zmenia dielčie podmienky, napríklad termín dodania, ktoré dodávateľ zákazníkovi môže aktualizovať. Zaplatením úhrady v dátume splatnosti zákazník súhlasí s potvrdením objednávky. Potvrdením objednávky zanikajú akékoľvek predošlé záväzky z informačných jednaní, telefonátov, ponúk, či emailovej komunikácie. PO sa stáva jediným aktuálnym súhlasom s podmienkami objednávky. Podmienky obsiahnuté v PO majú prednosť pred VSOPP.
ZMLUVNÉ PODMIENKY
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar a zákazník sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť za dodaný tovar podľa dohodnutých podmienok. Dodávateľ nie je povinný dodať zákazníkovi tovar v termínoch uzavretých v PO, pokiaľ kupujúci mešká s akoukoľvek úhradou. Zákazník sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu každú zmenu fakturačných údajov, čísiel účtov, daňových či iných dôležitých údajov a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od zrealizovanej zmeny.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena a platobné podmienky sú v PO detailne vyšpecifikované. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru podľa podmienok dohodnutých v PO. Zákazník zaplatí kúpnu cenu na základe vystavenej predfaktúry alebo faktúry daňového dokladu. V prípade, že je úhrada preddavkovou platbou, predávajúci nie je povinný dodať tovar zákazníkovi až do jeho zaplatenia. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu pri neskorej platbe zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň meškania. Zákazník nie je oprávnený zadržovať kúpnu cenu alebo jej časť, prípadne reklamovaný tovar určený k vráteniu zo žiadnych dôvodov, alebo tieto nároky jednostranne započítať a to vrátane nárokov z uplatnených reklamácií. Strata, krádež, poškodenie tovaru ku ktorému došlo po prechode rizík na kupujúceho, ani uplatnená reklamácia nezbavuje kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.
DODANIE TOVARU
Dodanie tovaru a doprava sa uskutočňuje špedičnými službami a individuálnymi dopravcami dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo dodávať tovar v množstevnej a váhovej tolerancii +-10% z teoretickej váhy a množstva tovaru uvedeného v katalógoch. Nebezpečie škody na tovar prechádza na zákazníka v okamihu prevzatia tovaru dopravcom. Dodávateľ predpokladá, že kupujúci pozná hlavné pravidlá pre manipuláciu s tovarom a prevenciou pred poškodením, obzvlášť koróziou, zákazník je povinný minimálne tieto pravidlá dodržovať. Najdôležitejšie je profily ihneď po obdržaní rozbaliť z fólie a kartónov a skladovať ich na suchom (nie vlhkom) mieste.
Pri prevzatí tovaru je povinný zákazník tovar rozbaliť a skontrolovať. Skontrolovať je potrebné počet kusov, parametre profilov (či sú správne rozmery), vizuálne (či nie sú na povrchu škrabance, mapy alebo iné voľne viditeľné poškodenia)
Akékoľvek povrchové škrabance, farebné mapy, či iné voľne viditeľné poškodenie musí zákazník pri prevzatí tovaru zapísať do zasielateľského listu dopravcovi, v ten istý deň emailom informovať dodávateľa a kópiu najneskôr do 3 dní odoslať dodávateľovi s fotodokumentáciou poštou doporučene alebo emailom.
V prípade, že zákazník nezapíše pri prevzatí dopravcovi do zasielateľského listu mieru poškodenia a neodošle do 3 dní emailom alebo poštou dodávateľovi s fotodokumentáciou, nie je možné z objektívnych dôvodov reklamáciu uznať. (k poškodeniu mohlo dôjsť pri doprave resp. nesprávnou manipuláciou u zákazníka alebo nesprávnym skladovaním u zákazníka).
VLASTNÍCTVO TOVARU
Dodávateľ má vlastnícke právo k tovaru z PO až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar a všetkých pohľadávok zákazníka. Zákazník je povinný do zaplatenia kúpnej ceny sa o tovar vhodne starať, chrániť ho pred poškodením alebo krádežou.
UKONČENIE POTVRDENIA OBJEDNÁVKY
Dodávateľ je oprávnený od PO odstúpiť ak:
Zákazník mešká s úhradou finančného záväzku voči predávajúcemu, na zákazníka bolo zahájené insolvenčné konanie.
Zákazník je oprávnený odstúpiť od PO ak:
Dodávateľ mešká s dodaním tovaru o viac ako 3 týždne, na dodávateľa bol vyhlásený konkurz.
REKLAMÁCIE
Tovar je obchodnej kvality, menšie povrchové chyby, ktorým sa nedá vždy vyhnúť, sú všeobecne povolené. Samozrejme vždy dbáme v prvom rade na maximálnu spokojnosť zákazníkov.
Právo zákazníka na chyby tovaru zaniká, ak neoznámi písomne predávajúcemu povahu chýb v týchto lehotách.
Zrejmé chyby tovaru: napríklad škrabance, korózia, či iné viditeľné alebo merateľné (rozmery) faktory, zákazník ich oznámi dodávateľovi najneskôr v deň dodania + odošle do 3 dní poštou doporučene alebo emailom zasielateľský list dopravcu s vyznačenými chybami a fotografiu poškodeného tovaru.
Skryté vady: ihneď po zistení najneskôr však do 30 dní od dodania.
Rozdiely v množstve alebo poškodenie počas prepravy je zákazník povinný predložiť dodávateľovi originál písomného zápisu o prevzatí tovaru od prepravcu spolu s fotodokumentáciou. Zákazník je súčasne povinný na žiadosť dodávateľa preukázať dodržanie základných pravidiel nakladania s tovarom.
Tovar akokoľvek naformátovaný a označený v potvrdení objednávky ako formátované s toleranciou rezov nevymieňame, nakrátený tovar z objektívnych príčin nie je ďalej predajný. Vrátenie už naformátovaného tovaru je možné iba v prípade zápisu o poškodení dopravcovi, s ktorým budeme riešiť reklamáciu a zároveň odoslaní fotografií poškodenia maximálne do 3 dní od prijatia tovaru ak si ich vyžiada dodávateľ.
Poškodený reklamovaný tovar musí byť uskladnený oddelene v pôvodnom stave a bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho s ním nesmie byť nakladané až do úplného vyriešenia reklamácie.
V prípade uznania reklamácie môže dodávateľ podľa vlastnej voľby:
Zistené vady v primeranej lehote odstrániť, uskutočniť náhradnú dodávku za pôvodných podmienok, požadovať vrátenie tovaru s následným vrátením kúpnej ceny, alebo znížiť cenu.
ATESTY
V prípade záujmu o detailný hutný atest je potrebné uviesť túto požiadavku pri objednávke. Niektorí z dodávateľov túto službu neposkytujú. U niektorých dodávateľov je poplatok za hutný atest 15 eur s DPH za jeden typ objednaného profilu.
FAKTURÁCIA
Predfaktúra aj faktúra je elektronický podpísaný dokument s pečiatkou a podpisom vo formáte Adobe PDF a slúži ako platný daňový doklad. Akceptovaním elektronicky odoslanej predfaktúry a jej úhradou, zákazník súhlasí taktiež so zaslaním emailom elektronickej vyúčtovacej faktúry. Faktúru Vám zašleme EMAILOM vo formáte PDF na email z ktorého prišla objednávka.
Podľa zákona o DPH elektronickú faktúru je možné vydať iba so súhlasom Odberateľa. Odberateľ preto objednávkou tovaru u dodávateľa a úhradou elektronicky odoslanej predfaktúry, súhlasí so zaslaním aj elektronickej faktúry daňového dokladu. V prípade ak vyžadujete faktúru odoslať aj v tlačenej forme poštou, radi Vám vyhovieme, napíšte túto požiadavku pri objednaní tovaru.
INFORMOVANIE O NOVINKÁCH
V prípade zlepšenia parametrov produktov alebo súvisiacich služieb zašleme zákazníkom, ktorí u spoločnosti V.E.R.M-Mont s r.o. prejavili záujem formou písomného dopytu, na ktorý sme im zasielali odpoveď resp. ponuku, novinky týkajúce sa hliníkových profilov z ich dopytu, maximálne však jedenkrát ak uvedú ďalšie novinky nezasielať.
VYŠŠIA MOC
Dodávateľ má nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením PO v plnom rozsahu a to aj popri nároku na zjednanú zmluvnú pokutu. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z PO, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu, avšak maximálne do výšky hodnoty tovaru. Zmluvná strana nie je zodpovedná za vzniknutú škodu, ak sa preukáže, že nesplnenie povinnosti vzniklo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej povahy, ktoré nebolo možné v čase uzavretia PO predpokladať, a ktorým sa nedalo zabrániť, vyhnúť, ani prekonať. Za vyššiu moc sa považujem obzvlášť vojna, občianska vojna, revolúcia, pirátske činy, prírodné katastrofy, epidémie a pandémie veľkého rozsahu, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobných zariadení, embargo každého druhu, ktoré nastalo v podniku dodávateľa, výrobcu alebo jeho subdodávateľov, zásahy úradov štátu. Okolnosti vyššej moci je možné preukázať napríklad potvrdením obchodnej komory.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky. Všetky spory vzniknuté z PO a v súvislosti s ňou budú s konečnou platnosťou  rozhodované v mediačnom konaní, namiesto toho je dodávateľ oprávnený obrátiť sa na riadny súd
Dodávateľ:
V.E.R.M-Mont s.r.o
Tallerova 4
81102 Bratislava
IČO: 52448339
DIČ: 2121036434
IČ DPH: SK2121036434
Firma je zapísaná v obchodnom registri Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 138197/B
Tieto VSOPP sú k dispozícii na internetovej stránke www.vermmont.sk

 

Translate »